25/03 Papendorp en mobiliteit

Zoals bekend, voeren wij als bestuur al een geruime tijd overleg met de gemeente Utrecht over het alomvattende alsook beladen onderwerp mobiliteit op Businesspark Papendorp. Belangrijk is het om vast te stellen dat we ons met elkaar verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid op en rondom Papendorp. Het kan niet anders dat de opvattingen, meningen en individuele belangen soms verschillen. Zeker als facetten als politieke- en of tijdsdruk een rol spelen. Echter proberen we steevast één en ander weer terug te plaatsen in realiteit en wiskunde. In toekomst en rendabiliteit. In oplossingen en voortgang.

 

Zowel in 2017 als in 2018 zijn in opdracht van de VVP drie mobiliteitsonderzoeken uitgevoerd om helder te krijgen hoeveel parkeerplekken we actueel op ons businesspark hebben. Hoeveel er daarvan vrijwel continu bezet zijn en hoeveel ‘we’ er met elkaar tekortkomen. Afhankelijk van de kaders zijn dit er tussen de 900 en 1200 per dag. Het in de nabije toekomst verdwijnen van de P+R vergroot deze druk significant. We koppelden deze onderzoeken aan een inventarisatie wat de diverse bedrijven op ons park allemaal al doen om mensen te stimuleren om met andere vormen van vervoer dan de auto naar het werk te komen. Aantoonbaar zorgen inmiddels slimme en bijzondere oplossingen voor een minder hard groeiend tekort aan parkeerplekken, dan met bijvoorbeeld de afname van de leegstand op Papendorp zou kunnen worden verwacht.

In de ALV van 22 januari 2019 hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de voortgang en zoektocht naar oplossingen voor de parkeerdruk en andere mobiliteitsopties. Met de gemeente Utrecht, de wethouders voor mobiliteit en economische zaken is inmiddels een traject opgestart waarin gezocht wordt naar een integrale mobiliteitsoplossing, waarin snelfietspaden, betere OV-verbindingen, Papendorp als hub voor heel Utrecht en zowel parkeeroplossingen op als buiten het terrein in worden meegenomen. Waren wij als VPP aanvankelijk van plan, mede vanwege de gemeentelijke input en ontwikkelingssnelheid, zelf parkeeroplossingen te ontwikkelingen, heeft de gemeente dit nu overgenomen, als zijnde het haar taak. In de zoektocht naar een integrale oplossing een vrij logische stap, doch zorgt dit ook, en opnieuw voor vertraging. Hadden wij voor de zomer u extra parkeerplekken op Papendorp willen aanbieden, gaan we er inmiddels vanuit dat dit niet meer gaat lukken. Wel gaan we ervan uit om samen met de wethouders, geheel binnen hun politieke kaders, een oplossing te vinden, die recht doet aan de wet der getallen, het heden en de toekomst. We geloven erin dat een goed ingericht en functionerend Businesspark Papendorp essentieel is voor een economisch en leefbaar Utrecht. Dit belang uiteindelijk door alle stakeholders wordt gezien en als een eigen verdienste wordt gepakt.

U kunt van ons verwachten dat wij ons ook de komende weken en maanden actief blijven inzetten om u een goede oplossing te bieden om de mobiliteit gelieerd aan uw bedrijfsvoering succesvol te laten zijn. Op korte termijn komen we derhalve bij u terug voor enkele alternatieven buiten ons park. We zijn op de hoogte van reeds genomen initiatieven – doch, omwille van strategische redenen kunnen en zullen we deze nu echter niet promoten. Tevens gaan we ervan uit u in onze volgende berichtgeving ook meer te kunnen inlichten over de tijdslijn die we met de gemeente dan hebben kunnen vaststellen. We vinden het bijzonder spijtig dat we nu nog geen concrete oplossing hebben en de parkeerdruk daarmee met name op uw schouders blijft liggen. Toch hopen we op uw begrip dat we het oplossen van het tekort aan parkeerplekken in een breder kader trekken en met de gemeente naar een totale integrale mobiliteitsoplossing zoeken. De wens van de gemeente Utrecht om er tot wel 100.000 inwoners bij te krijgen, steunt ons daarin. Papendorp is straks niet alleen de perfecte plek voor de woningontwikkelingen in Groenewoud, maar vooral ook de optimale werkplek in een parkachtige omgeving.

Mochten er nog tussentijdse vragen zijn dan kunt u zich wenden tot ons secretariaat.   

 

Namens de Vereniging Parkmanagement Papendorp,

Jacco Vroegop

Deel dit bericht