26/09 Parkeren: huidige stand van zaken

N.a.v. het eerdere parkeeronderzoek afgelopen jaar, waarin duidelijk inzichtelijk is gemaakt dat de parkeerbehoefte niet alleen een emotioneel, maar ook een cijfermatig te onderbouwen werkelijkheid is, hebben we voor de zomer als bestuur met Goudappel Coffeng een vervolgonderzoek ingesteld naar de reeds door bedrijven ingezette alternatieven voor parkeren.

Naast metingen en gesprekken is ook een enquête naar medewerkers op Businesspark Papendorp uitgestuurd om een verdere parkeerwinst en knelpunten te inventariseren. De terugkoppeling is ruimschoots geweest en kan als maatgevend worden gezien en levert een duidelijk inzicht in de nood en de daarbij ontstane oplossingen. Alle gegenereerde data is inmiddels in een conceptrapport opgenomen, welke vorige week is besproken met de gemeente Utrecht. Vanuit het bestuur is Jacco Vroegop en Jaap Schuttevaer betrokken bij de parkeerproblematiek. In gesprekken tussen Jacco en betrokkenen op het park komt steevast aan de orde wat bedrijven zelf (nog) kunnen en willen doen om de parkeerproblemen op te lossen. Een gezamenlijke oplossing zoals het mee willen investeren in de eventuele aanleg van tijdelijke parkeervoorzieningen, alsook het creëren van meer eigen parkeerplekken op eigen terrein komen hierbij aan bod.

Uit de nieuwe data blijkt dat er het afgelopen jaar een significante winst door bedrijven is behaald in het terugdringen van de parkeerbewegingen. In het gesprek met de gemeente Utrecht leverde dit een positieve insteek voor een vervolgoverleg en het daarmee ook dichterbij komen van een oplossing voor de parkeerproblematiek op zowel een korte als op de langere termijn.

De stappen die op dit moment worden genomen, moeten leiden tot een verdere verdiepingsslag in de behoeften, de mogelijkheden, de oplossingen en haalbaarheid passend bij de locatie van ieder bedrijf en de geografische situatie van het park. Doel is om met zoveel mogelijk bedrijven te komen tot een convenant waarin zowel de gemeente als bedrijven op Papendorp zich vastleggen op concrete maatregelen en oplossingen, zoals bijvoorbeeld het toestaan van (tijdelijke) extra parkeerplaatsen enerzijds en een duidelijk inspanningsverplichting in het stimuleren van andere vormen van mobiliteit dan de auto anderzijds.

Eind oktober zal er vanuit het bestuur een definitief rapport Mobiliteitsonderzoek, een concept-convenant en een haalbaarheidsoverzicht voor extra parkeervelden opgeleverd worden. Daar het bestuur van de VPP zich slechts beperkt kan committeren aan afspraken – zonder besluit van de leden is er geen rechtsgrond – zal de VPP ook een bijeenkomst gaan voorbereiden waar onder andere om het commitment van de bedrijven op het park zal worden gevraagd.

Alle ideeën of reeds ingezette oplossingen inzake de op de korte en lange termijn te realiseren mogelijkheden voor parkeerproblemen is zeer welkom. Ook als je een gesprek wilt met Jacco Vroegop inzake de parkeerproblematiek, vernemen we graag je reactie. Je kunt hiervoor mailen naar: secretariaat@papendorp.nl.   

Deel dit bericht