10/07 Parkeren delen

Mobiliteit op Papendorp. Concreet vinden er inmiddels een aantal stappen plaats:

(1) er wordt een app ontwikkeld voor bedrijven en medewerkers die het delen van beschikbare parkeerplekken tussen bedrijven en op externe velden mogelijk maakt inclusief aanverwante mobiliteitsoplossingen; 

(2) de huidige P+R met 500 plekken wordt eind juni 2020 vervangen voor een tijdelijke parkeervoorziening rond de 800 plekken bij Papendorp-Noord, een aantal jaar later wordt dit een onderdeel van een veel grotere mobiliteitshub;

(3) op Sportpark Galecop wordt in samenwerking met de VPP een mobiliteitsoplossing aangeboden die met ruim 400 plekken al deze zomer moet leiden tot een vermindering van de parkeerdruk;

(4) met andere stadsdelen worden deelfiets- en deelauto mogelijkheden uitgewerkt, alsook een programma t.b.v. een gezondere werk- en leefomgeving ontwikkeld. In een volgende nieuwsbrief zullen we op dit laatste punt nader ingaan.

 

1&2 Papendorp MobiliteitsAPP

In het recente verleden is reeds enkele malen aangegeven dat zowel de gemeente Utrecht als de VPP van mening is dat het parkeerprobleem een gezamenlijke oplossing van alle stakeholders vraagt. Er is dan ook overeengekomen dat een grotere P+R en de Galecop-oplossing er enkel kunnen komen als er ook een intentie vanuit de bedrijven op Papendorp bestaat om parkeerplekken met elkaar te delen en er blijvend gewerkt wordt aan het bieden van oplossingen en het stimuleren van werknemers om met alternatieve vormen van vervoer naar Papendorp af te reizen.

Idealiter betekent dit dat alle parkeerfaciliteiten in Papendorp aan elkaar gekoppeld worden. Maar we snappen ook dat dit nog een grote stap is. Wel is het zo dat het streven moet zijn om zoveel mogelijk parkeerplekken op Papendorp real-time inzichtelijk te maken, zodat altijd bepaald kan worden waar parkeerplekken beschikbaar zijn en wanneer er piek- en dal momenten zijn. Hierdoor kan je als werknemers bepalen of  je beter thuis kunt werken of met de trein kunt komen, maar ook of je in je eigen parkeergarage of juist bij die van de buren kunt parkeren. Ook grote events worden op deze manier makkelijker te plannen als je weet dat je gebruik kunt maken van de parkeerfaciliteiten elders op het park. We zijn ons er van bewust dat iedere huurder een eigen parkeerfaciliteit heeft en deze graag voor zich houdt. Tegelijkertijd weten we ook allemaal dat er momenten zijn dat er (deels) leegstand is of dat er een vraag is naar parkeerplekken op een moment dat de buren al naar huis zijn. Als er dan door slimme technologie door werknemers keuzes gemaakt kunnen worden of en waar er geparkeerd kan worden, verlicht dat de parkeerdruk en parkeerfrustratie voor iedereen significant. Uiteindelijk leidt dit ook tot lagere en beheersbaardere kosten en efficiëntere verkeersstromen.

Om bovenstaande mogelijk te maken is in Q2-2019 door de VPP gewerkt aan een oplossing die samen komt in een parkeerapplicatie. Dit is eind juni in grove lijnen gepresenteerd aan een aantal vertegenwoordigers van pandeigenaren en huurders in een bijeenkomst bij en met T-Systems (Van Deventerlaan). Hier vind u de presentatie. Er is ook een verslag gemaakt van de bijeenkomst. De app moet in de komende maanden worden ontwikkeld en eind dit jaar in een basisversie beschikbaar zijn. Daarna wordt de app langzaam uitgebreid zodat ook andere te delen informatie op het Businesspark gekoppeld en gecommuniceerd kan worden. Uitgangspunten voor nu zijn :

·        Het optimaliseren van de parkeerbezetting op Papendorp, inclusief externe parkeervelden, gericht op het zo dichtbij mogelijk parkeren voor medewerkers en bezoekers;

·        Kosten van sharing zijn goedkoper en efficiënter dan nieuwbouw of elders bijhuren;

·        De luchtkwaliteit, de leefbaarheid en veiligheid moeten voorop staan en moeten zelfs toenemen waardoor Papendorp interessanter wordt voor bestaande en nieuwe bedrijven.

De Papendorpmobiliteitsapp zal financieel voor rekening komen van de VPP (o.v.v. goedkeuring leden VPP). Ieder aangesloten bedrijf kan het eerste jaar kosteloos gebruik gaan maken van de app. Wel zullen er initiële kosten zijn voor het inrichten van de app per bedrijf. E.e.a. hangt in deze af van de reeds aanwezige faciliteiten op het eigen parkeerterrein. Een eerste evaluatie heeft opgeleverd dat de meeste bedrijfsparkeerterreinen eenvoudig op de app aan te sluiten zijn. Omdat de app ook aangesloten wordt op de P+R en Galecop-parkeervelden zal er ook een financieel verrekening systeem in worden geïntegreerd. Dit zal ook gebruikt gaan worden om onderlinge verrekeningen te kunnen gaan maken bij het gebruik van elkaars parkeerfaciliteiten (indien dit het geval is).
 

3 Sportpark Galecop

Sportpark Galecop ligt net aan de andere kant van de A12 en heeft met name overdag 400 parkeerplekken beschikbaar. Er is de afgelopen maanden een concept ontwikkeld, waarbij met goedkeuring van de gemeente Nieuwegein deze plekken gebruikt mogen worden t.b.v. Businesspark Papendorp. Als voorwaarde geldt dat het een non-profit initiatief moet zijn waarbij er in het concept gezocht moet worden naar de inzet van het sportpark – bijvoorbeeld door de inzet van ruimtes voor vergaderingen of het beleggen van sportevents, maar ook dat er gelden naar de sportverenigingen vloeien om deze te ondersteunen in hun bedrijfsvoering. Inmiddels staan er deelfietsen die gebruikt kunnen worden naar Papendorp en rijdt er op afgesproken tijden een bus tussen Galecop en Papendorp. Deze bus doet er zo’n 5 tot 10 minuten over en zet passagiers af op de gewenste plek. De mogelijkheden en faciliteiten van Galecop zullen op korte termijn in de Papendorpmobiliteitsapp worden geïntegreerd. Tot die tijd zullen er tussen Galecop, de VPP en bedrijven individuele afspraken moeten worden gemaakt. De kosten zullen voor iedereen hetzelfde zijn. Afhankelijk van de afname wordt nu gedacht aan zo’n € 3,30/€ 3,95 per dag inclusief vervoer tussen Galecop en Papendorp. Het parkeren is vanaf nu al mogelijk. Heeft u interesse in het parkeren op Galecop? Laat het ons weten,  stuur een mail met uw contactgegevens naar secretariaat@papendorp.nl.

In navolging van eerdere stappen en berichtgeving willen we u tenslotte op de hoogte stellen dat inmiddels de fietsstrook op de Deventerlaan is gerealiseerd en nieuwe (snel) busverbindingen van randgemeenten naar Utrecht en Papendorp concreet onderzocht worden.
 

OPROEP: Deelname is noodzakelijk!

Voor nu is het belangrijk dat zoveel mogelijk bedrijven op het terrein meedoen aan de Papendorpmobiliteitsapp. Immers alleen dan komt er ook een vervanging voor de huidige P+R. Ook wanneer er slechts op 1 moment per maand parkeerplekken gedeeld kunnen worden, levert dit een winst op voor werknemers en het park. We vragen u dan ook uw interesse z.s.m. kenbaar te maken bij ons secretariaat: secretariaat@papendorp.nl . We zullen u dan de komende weken op de hoogte houden van de ontwikkelingen en zodra dit kan laten deelnemen in de parkeeroplossingen. Als dank voor de inzet en stap van de eerste deelnemers, zullen zij worden gecompenseerd in de initiële kosten. Belangrijk is om in de email aan te geven: 

Wat precies de schaarste;

Welke behoefte is er;

Wat zijn de piek- en dal momenten;

Welke regelingen/plannen bestaan al en wat wordt daarvan al uitgevoerd;

Op welke termijn zou u willen gebruikmaken van alternatieve parkeerplekken;

Wie is de contactpersoon?


We kijken uit naar uw reactie en de samenwerking! Dank!

Deel dit bericht