De vereniging

Vanaf de start van de ontwikkeling van Papendorp is het complete beheer en onderhoud van het openbare gebied door de gemeente Utrecht uitbesteed aan de Vereniging Parkmanagement Papendorp (VPP).

Alle eigenaren/erfpachters van de uitgegeven kavels zijn verplicht lid van de vereniging en betalen jaarlijks een bijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor o.a. veiligheid op het terrein en de organisatie van de vereniging. De gemeente betaalt de kosten van het onderhoud en het beheer van het openbaar gebied, voorwaarde hiervoor is dat de VPP voor het onderhoud en het beheer een gecertificeerd bedrijf inhuurt: Sweco Parkmanagement. 
Elk lidmaatschapsrecht geeft recht op het uitbrengen van één stem per 1000 m² BVO, naar boven afgerond. De gemeente Utrecht als bijzonder lid heeft het aantal stemmen dat gelijk is aan 20 % van het aantal geldig uit te  brengen stemmen. Tweemaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. Hierin worden o.a. jaarstukken  en de begroting besproken. In de statuten van de vereniging is vastgelegd hoe de besluitvorming tot stand komt.

Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit 4 bestuursleden. Het bestuur wordt  ondersteund door het verenigings- en bestuurssecretariaat. 
Het bestuur wordt gekozen door de leden voor een periode van 3 jaar, waarbij tweemaal herbenoeming kan plaatsvinden. Er is een rooster van aftreden, waarin dit wordt bijgehouden.  Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De rol van het bestuur jegens de Parkmanager is een opdrachtgevende en controlerende/toetsende functie.