Sweco Parkmanagement

Parkmanagement is een organisatorisch instrument voor het creëren van een aangename bedrijfsomgeving. 

De inrichting van het parkmanagement wordt op maat bepaald en dient daarom een goed gestuurd proces van samenwerking te zijn om vraagstukken op het gebied van infrastructuur, groenbeheer en vastgoedontwikkeling optimaal op elkaar af te stemmen. Door bezig te zijn met operationele en strategische zaken wordt er meerwaarde van buitenruimte, gebouwen en faciliteiten gecreëerd en geborgd. Parkmanagement verkleint de kans op criminaliteit, gaat verpaupering tegen, voorkomt leegstand en minimaliseert wildgroei. Het verbetert de concurrentiepositie, het imago en vestigingsklimaat, waardoor ook de werkgelegenheid intact blijft of zelfs wordt uitgebreid.

Van meet af aan is de hoge kwaliteit van het Parkmanagement voor Businesspark Papendorp afgestemd op het behoud van deze toplocatie en de uitstraling ervan. Sweco Parkmanagement biedt al ruim 15 jaar de maatwerkcombinatie van advies en uitvoering met een scherp oog voor de optimale balans tussen functionaliteit en ruimtelijke kwaliteit. De dagelijkse betrokkenheid en kracht bij het parkmanagement op Businesspark Papendorp komt voort uit een ‘platte’ beheersorganisatie, waarbij het strategisch parkmanagement los staat van de uitvoering(stak) (operationeel parkmanagement) van het beheer en onderhoud in combinatie met onze subcontractors voor bepaalde werkzaamheden. Het team bestaat uit Thirza Baas (strategisch parkmanager), Thijs Tiebosch (operationeel parkmanager), Erica Geering (projectmedewerkster) en Mark van Vliet ( manager openbare ruimte). Naast de core business, het (operationeel) parkmanagement, streeft Sweco er naar een doeltreffende bijdrage te kunnen leveren aan een leefgebied waar werken en andere activiteiten samenkomen.

Basisdiensten Parkmanagement

Hier vindt u een omschrijving van de werkzaamheden die behoren tot het basispakket van Parkmanagement op Businesspark Papendorp.
• Het beheer en onderhoud van het openbaar gebied
Dit omvat voor het openbaar gebied functioneel/dagelijks onderhoud aangaande de wegen, beplanting, straatmeubilair, openbare verlichting, watergangen(groen), rioleringen en civieltechnische kunstwerken alsmede beperkt groot onderhoud.

• Gladheidbestrijding openbare wegen
Bij gladheid / sneeuwval op de openbare weg (afhankelijk van de intensiteit ervan) zal vanaf 04.00 uur de gladheidbestrijding op Papendorp van start gaan. Het streven is om deze werkzaamheden uiterlijk om 08.00 uur gereed te hebben.

• Terreinbeveiliging van het totale werkgebied
Dit omvat het cameratoezicht en een beperkte vorm van mobiele surveillance buiten kantooruren en tijdens weekend en feestdagen. Vanaf 1 januari 2008 vervult Sweco Parkmanagement een adviserende rol in deze.

• Bewaken en deelnemen aan Keurmerk Veilig ondernemen
Het KVO is gestructureerd samenwerken aan de preventie van criminaliteit, onveiligheid en brand. KVO-B is een hulpstructuur voor lokale ondernemers, gemeente, Parkmanagement en veiligheidsprofessionals (politie, beveiligers en brandweer) voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid in de breedste zin van het woord.

• Bedrijfsbewegwijzering
Het plaatsen en up-to-date houden van de op het terrein geplaatste landmark en tussentijdse straatbebording.

• Afvalinzameling
Het sluiten van een contract met een afvalinzamelaar (Scherpenzeel).
De erfpachter dient aanvullend rechtstreeks een overeenkomst met Scherpenzeel af te sluiten.

• Stedenbouwkundige voorschriften
Het bewaken van illegale reclame-uitingen, illegale verbouwingen en/of aanpassingen aan de terreininrichting. Indien nodig kunnen hiervoor sancties worden opgelegd. Kortom, het controleren of alle voorschriften nageleefd worden. Voorschriften m.b.t. naamsaanduidingen en logoweergave. 

• Management van de operationele beheerorganisatie
De helpdesk is de eerste aanspreekmogelijkheid (klankbord) voor alle vragen / problemen/ ideeën voor alle betrokkenen. De ledenadministratie faciliteert alle voorkomende mutaties in erfpachters en gebruikers. Door de grote diversiteit van bedrijven ontstaat extra druk op bewaken van de beeldkwaliteit, de toezichthouder zorgt voor monitoring en proactieve signalering van de situatie op Papendorp. ‘

• Het management en daadwerkelijke uitvoering van het parkmanagement
Bewaken grote diversiteit van belangen door publiek - private opgave. Centrale spil en ziet /spreekt alle partijen door de structurele overleggen met het verenigingsbestuur, de gemeente en de erfpachters.

• Parkeermanagement
Proactief signaleren, in overleg treden, aanspreken van overtreders en intensief contact met de wijkagent over voorkomende knelpunten.

Thirza Baas stuurt vanaf april 2018 het team Sweco Parkmanagement Utrecht aan.

Dit team is verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud openbaar gebied van het toonaangevende Businesspark Papendorp. Thirza is in het verleden al 5 jaar binnen het Utrechtse Parkmanagement actief geweest. In de tussentijd heeft ze het Parkmanagement opgezet voor het nieuwe evenemententerrein in Breda en is ze actief geweest als locatiemanager van het Unesco Werelderfgoed de Van Nelle fabriek in Rotterdam. Deze opgedane ervaring zet Thirza graag in voor haar werkzaamheden op Businesspark Papendorp.

De focus van haar werkzaamheden liggen op het contact met de opdrachtgever, de Vereniging Parkmanagement Papendorp, alle van belang zijnde Utrechtse gemeentelijke contacten zoals Bureau NegenTien, Economische Zaken, dienst Stadswerken en natuurlijk ‘feeling’ houden met de gevestigde bedrijven. Dit alles ter realisatie van een blijvend hoogwaardig Businesspark met behoud van alle benodigde financiële en esthetische waardes.

Thijs is werkzaam als operationeel parkmanager voor Businesspark Papendorp.

Dagelijks is hij, samen met zijn collega’s van Sweco Parkmanagement, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van bedrijventerreinen in Nederland. Met zijn achtergrond, opleiding Ruimtelijke ordening en Planologie aan de Hogeschool Utrecht, is hij erg geïnteresseerd in de ruimtelijke kwaliteit en de ontwikkeling van ruimte in combinatie met projecten. Door een optimale invulling van Parkmanagement draagt hij graag bij aan het goede functioneren van het bedrijvenpark. 

Erica Geering - Boot werkt sinds 2004 voor het parkmanagement als projectmedewerkster.

Zij vormt de back-office van het parkmanagement, de 'spin in het web'. Werkend voor de projecten in Utrecht, Bedrijvenpark De Wetering-Haarrijn en Businesspark Papendorp, verricht zij een breed scala aan ondersteunende taken om het parkmanagement tot een succes te maken. Met haar brede secretariële ervaring opgebouwd in diverse banen voor haar start bij Sweco vormt ze een stabiele basis voor alle collega's, klanten en contacten van Sweco Parkmanagement. 

Mark van Vliet coördineert vanaf maart 2018 het onderhoud en beheer voor het ‘groen en grijs’ in het openbaar gebied op Businesspark Papendorp.

Hij draagt de regie over onder andere de aspecten; groenvoorzieningen, verhardingen, straatmeubilair, schone straten, bebording en gladheidsbestrijding. Mark is de schakel tussen de uitvoerende aannemer, kaveleigenaren, huurders en de gemeente. Zijn HBO-opleiding, ‘Management van de Leefomgeving’ aan de HAS in ’s-Hertogenbosch en werkervaring bij aannemers komen hierbij goed van pas. Mark houdt naast het reguliere werk toezicht bij terugkerende activiteiten en evenementen, als het gaat om het gebruik van de openbare ruimte. Het moet tenslotte ook na de activiteit weer schoon, heel en veilig zijn op het Businesspark.