Sweco Parkmanagement

Parkmanagement is een organisatorisch instrument voor het creëren van een aangename bedrijfsomgeving. 

De inrichting van het parkmanagement wordt op maat bepaald en dient daarom een goed gestuurd proces van samenwerking te zijn om vraagstukken op het gebied van infrastructuur, groenbeheer en vastgoedontwikkeling optimaal op elkaar af te stemmen. Door bezig te zijn met operationele en strategische zaken wordt er meerwaarde van buitenruimte, gebouwen en faciliteiten gecreëerd en geborgd. Parkmanagement verkleint de kans op criminaliteit, gaat verpaupering tegen, voorkomt leegstand en minimaliseert wildgroei. Het verbetert de concurrentiepositie, het imago en vestigingsklimaat, waardoor ook de werkgelegenheid intact blijft of zelfs wordt uitgebreid.

Van meet af aan is de hoge kwaliteit van het Parkmanagement voor Businesspark Papendorp afgestemd op het behoud van deze toplocatie en de uitstraling ervan. Sweco Parkmanagement biedt al ruim 20 jaar de maatwerkcombinatie van advies en uitvoering met een scherp oog voor de optimale balans tussen functionaliteit en ruimtelijke kwaliteit. De dagelijkse betrokkenheid en kracht bij het parkmanagement op Businesspark Papendorp komt voort uit een ‘platte’ beheersorganisatie, waarbij het strategisch parkmanagement los staat van de uitvoering(stak) (operationeel parkmanagement) van het beheer en onderhoud in combinatie met onze subcontractors voor bepaalde werkzaamheden.

Het team bestaat uit Karen Huijsmans (strategisch parkmanager) en Han Zweers (manager openbare ruimte). Naast de core business, het (operationeel) parkmanagement, streeft Sweco er naar een doeltreffende bijdrage te kunnen leveren aan een leefgebied waar werken en andere activiteiten samenkomen.

Sweco is te bereiken via telefoonnummer 088 3363636 optie 5 Parkmanagement of via mail VGM.kantoren@sweco.nl

 

Basisdiensten Parkmanagement

Hier vindt u een omschrijving van de werkzaamheden die behoren tot het basispakket van Parkmanagement op Businesspark Papendorp.
• Het beheer en onderhoud van het openbaar gebied
Dit omvat voor het openbaar gebied functioneel/dagelijks onderhoud aangaande de wegen, beplanting, straatmeubilair, openbare verlichting, watergangen(groen), rioleringen en civieltechnische kunstwerken alsmede beperkt groot onderhoud.

• Gladheidbestrijding openbare wegen
Bij gladheid / sneeuwval op de openbare weg (afhankelijk van de intensiteit ervan) zal vanaf 04.00 uur de gladheidbestrijding op Papendorp van start gaan. Het streven is om deze werkzaamheden uiterlijk om 08.00 uur gereed te hebben.

• Terreinbeveiliging van het totale werkgebied
Sweco Parkmanagement verzorgt gedurende de avond- en nachtelijke uren en tijdens weekeinde en feestdagen een mobiele surveillance op het Businesspark. Deze surveillance vormt een aanvulling op de recent vernieuwde camerabeveiliging die het gehele Businesspark en alle toegangswegen afdekt.

• Bewaken en deelnemen aan Keurmerk Veilig ondernemen
Het KVO is gestructureerd samenwerken aan de preventie van criminaliteit, onveiligheid en brand. KVO-B is een hulpstructuur voor lokale ondernemers, gemeente, Parkmanagement en veiligheidsprofessionals (politie, beveiligers en brandweer) voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid in de breedste zin van het woord.

• Bedrijfsbewegwijzering
Het plaatsen en up-to-date houden van de op het terrein geplaatste landmark en tussentijdse straatbebording.

• Stedenbouwkundige voorschriften
Het bewaken van illegale reclame-uitingen, illegale verbouwingen en/of aanpassingen aan de terreininrichting. Indien nodig kunnen hiervoor sancties worden opgelegd. Kortom, het controleren of alle voorschriften nageleefd worden. Voorschriften m.b.t. naamsaanduidingen en logoweergave. 

• Management van de operationele beheerorganisatie
De helpdesk is de eerste aanspreekmogelijkheid (klankbord) voor alle vragen / problemen/ ideeën voor alle betrokkenen. De ledenadministratie faciliteert alle voorkomende mutaties in erfpachters en gebruikers. Door de grote diversiteit van bedrijven ontstaat extra druk op bewaken van de beeldkwaliteit, de toezichthouder zorgt voor monitoring en proactieve signalering van de situatie op Papendorp. ‘

• Het management en daadwerkelijke uitvoering van het parkmanagement
Bewaken grote diversiteit van belangen door publiek - private opgave. Centrale spil en ziet /spreekt alle partijen door de structurele overleggen met het verenigingsbestuur, de gemeente en de erfpachters.

• Parkeermanagement
Proactief signaleren, in overleg treden, aanspreken van overtreders en intensief contact met de wijkagent over voorkomende knelpunten.

Karen Huijsmans is vanaf april 2019 de strategisch parkmanager voor Businesspark Papendorp. 

Zij vormt de centrale spil tussen publieke en private partijen. Karen heeft structureel overleg met alle partijen, neemt de wederzijdse belangen in acht en werkt hierbij aan een lange termijn relatie. Zij heeft oog voor actuele ontwikkelingen en brengt innovaties in. Op deze wijze draagt zij bij aan behoud en verbeteren van het vestigingsklimaat  op Papendorp.

Karen heeft na haar opleiding biologie aan de Rijks Universiteit Utrecht vele jaren gewerkt als adviseur bodem bij Sweco (voorheen Grontmij). In 2017 is ze overgestapt naar de afdeling Gebiedsadvies die zich bezig houdt met de brede scope aan aspecten die te maken hebben met gebiedsontwikkeling. Haar rol als parkmanager sluit hier uitstekend bij aan.

Karen is te bereiken op Karen.Huijsmans@sweco.nl

Han Zweers coördineert vanaf 2023 het onderhoud en beheer voor het ‘groen en grijs’ in het openbaar gebied op Businesspark Papendorp.

Hij draagt de regie over onder andere de aspecten groenvoorzieningen, verhardingen, straatmeubilair, schone straten, bebording en gladheidsbestrijding. Han is de schakel tussen de uitvoerende aannemer, kaveleigenaren, huurders en de gemeente. Naast het reguliere werk houdt hij toezicht bij terugkerende activiteiten en evenementen en denkt graag mee bij ontwikkelingen. De focus ligt hierbij altijd op een zo veilig, schoon en netjes mogelijke verblijfsomgeving.

Han heeft in 2018 zijn opleiding Civiele Techniek aan de HAN in Arnhem afgerond en is sindsdien werkzaam in/voor de openbare ruimte in de rol van werkvoorbereider, adviseur en projectleider. Naast parkmanagement is Han in zijn dagelijkse werk vooral veel bezig met de aanleg of renovatie van sportfaciliteiten.

Han is te bereiken op han.zweers@sweco.nl