Sweco Parkmanagement

Parkmanagement is een organisatorisch instrument voor het creëren van een aangename bedrijfsomgeving. 

De inrichting van het parkmanagement wordt op maat bepaald en dient daarom een goed gestuurd proces van samenwerking te zijn om vraagstukken op het gebied van infrastructuur, groenbeheer en vastgoedontwikkeling optimaal op elkaar af te stemmen. Door bezig te zijn met operationele en strategische zaken wordt er meerwaarde van buitenruimte, gebouwen en faciliteiten gecreëerd en geborgd. Parkmanagement verkleint de kans op criminaliteit, gaat verpaupering tegen, voorkomt leegstand en minimaliseert wildgroei. Het verbetert de concurrentiepositie, het imago en vestigingsklimaat, waardoor ook de werkgelegenheid intact blijft of zelfs wordt uitgebreid.

Van meet af aan is de hoge kwaliteit van het Parkmanagement voor Businesspark Papendorp afgestemd op het behoud van deze toplocatie en de uitstraling ervan. Sweco Parkmanagement biedt al ruim 20 jaar de maatwerkcombinatie van advies en uitvoering met een scherp oog voor de optimale balans tussen functionaliteit en ruimtelijke kwaliteit. De dagelijkse betrokkenheid en kracht bij het parkmanagement op Businesspark Papendorp komt voort uit een ‘platte’ beheersorganisatie, waarbij het strategisch parkmanagement los staat van de uitvoering(stak) (operationeel parkmanagement) van het beheer en onderhoud in combinatie met onze subcontractors voor bepaalde werkzaamheden.

Het team bestaat uit Han Zweers (strategisch parkmanager) en Declan van Herwaarden (manager openbare ruimte). Naast de core business, het (operationeel) parkmanagement, streeft Sweco er naar een doeltreffende bijdrage te kunnen leveren aan een leefgebied waar werken en andere activiteiten samenkomen.

Sweco is te bereiken via telefoonnummer 088 3363636 optie 5 Parkmanagement of via mail VGM.kantoren@sweco.nl

 

Basisdiensten Parkmanagement

Hier vindt u een omschrijving van de werkzaamheden die behoren tot het basispakket van Parkmanagement op Businesspark Papendorp.
• Het beheer en onderhoud van het openbaar gebied
Dit omvat voor het openbaar gebied functioneel/dagelijks onderhoud aangaande de wegen, beplanting, straatmeubilair, openbare verlichting, watergangen(groen), rioleringen en civieltechnische kunstwerken alsmede beperkt groot onderhoud.

• Gladheidbestrijding openbare wegen
Bij gladheid / sneeuwval op de openbare weg (afhankelijk van de intensiteit ervan) zal vanaf 04.00 uur de gladheidbestrijding op Papendorp van start gaan. Het streven is om deze werkzaamheden uiterlijk om 08.00 uur gereed te hebben.

• Terreinbeveiliging van het totale werkgebied
Sweco Parkmanagement verzorgt gedurende de avond- en nachtelijke uren en tijdens weekeinde en feestdagen een mobiele surveillance op het Businesspark. Deze surveillance vormt een aanvulling op de recent vernieuwde camerabeveiliging die het gehele Businesspark en alle toegangswegen afdekt.

• Bewaken en deelnemen aan Keurmerk Veilig ondernemen
Het KVO is gestructureerd samenwerken aan de preventie van criminaliteit, onveiligheid en brand. KVO-B is een hulpstructuur voor lokale ondernemers, gemeente, Parkmanagement en veiligheidsprofessionals (politie, beveiligers en brandweer) voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid in de breedste zin van het woord.

• Bedrijfsbewegwijzering
Het plaatsen en up-to-date houden van de op het terrein geplaatste landmark en tussentijdse straatbebording.

• Stedenbouwkundige voorschriften
Het bewaken van illegale reclame-uitingen, illegale verbouwingen en/of aanpassingen aan de terreininrichting. Indien nodig kunnen hiervoor sancties worden opgelegd. Kortom, het controleren of alle voorschriften nageleefd worden. Voorschriften m.b.t. naamsaanduidingen en logoweergave. 

• Management van de operationele beheerorganisatie
De helpdesk is de eerste aanspreekmogelijkheid (klankbord) voor alle vragen / problemen/ ideeën voor alle betrokkenen. De ledenadministratie faciliteert alle voorkomende mutaties in erfpachters en gebruikers. Door de grote diversiteit van bedrijven ontstaat extra druk op bewaken van de beeldkwaliteit, de toezichthouder zorgt voor monitoring en proactieve signalering van de situatie op Papendorp. ‘

• Het management en daadwerkelijke uitvoering van het parkmanagement
Bewaken grote diversiteit van belangen door publiek - private opgave. Centrale spil en ziet /spreekt alle partijen door de structurele overleggen met het verenigingsbestuur, de gemeente en de erfpachters.

• Parkeermanagement
Proactief signaleren, in overleg treden, aanspreken van overtreders en intensief contact met de wijkagent over voorkomende knelpunten.

Han Zweers is vanaf juli 2023 de strategisch parkmanager voor Businesspark Papendorp. 

Hij vormt de centrale spil tussen publieke en private partijen. Han heeft structureel overleg met alle partijen, neemt de wederzijdse belangen in acht en werkt hierbij aan een lange termijn relatie. Hij heeft oog voor actuele ontwikkelingen en brengt innovaties in. Op deze wijze draagt zij bij aan behoud en verbeteren van het vestigingsklimaat op Papendorp.

Han heeft in 2018 zijn opleiding Civiele Techniek aan de HAN in Arnhem afgerond en is sindsdien werkzaam (geweest) in/voor de openbare ruimte in de rol van werkvoorbereider, adviseur en projectleider. Naast werkzaamheden op gebied van parkmanagement is Han in zijn dagelijkse werk veel bezig met de aanleg of renovatie van sportfaciliteiten.

Han is te bereiken op han.zweers@sweco.nl

Declan van Herwaarden coördineert sinds november 2023 het onderhoud en beheer voor het ‘groen en grijs’ voor Businesspark Papendorp.

Hij heeft de regie over diverse aspecten, waaronder groenvoorzieningen, verhardingen, straatmeubilair, schone straten, bebording en gladheidsbestrijding. Declan fungeert als de verbindende schakel tussen de uitvoerende aannemer, kaveleigenaren, huurders en de gemeente. Naast zijn reguliere taken houdt hij toezicht bij terugkerende activiteiten en evenementen en denkt hij graag mee bij ontwikkelingen. Hierbij ligt de focus altijd op het creëren van een zo veilig, schoon en netjes mogelijke verblijfsomgeving.

In de zomer van 2023 heeft Declan zijn Master International Land & Water Management afgerond en is sindsdien werkzaam als Adviseur Landelijk Gebied. In deze rol vervult hij verschillende functies, waaronder facilitator, procesmanager, adviseur en kostendeskundige. Tijdens zijn studie combineerde Declan zijn academische inspanningen met een functie als facilitair manager, waardoor hij het juiste gevoel heeft ontwikkeld om bedrijventerreinen op strategische wijze vakkundig te beheren.

Naast zijn betrokkenheid bij parkmanagement zet Declan zich in zijn dagelijkse werk vooral in voor de transitie van het landelijk gebied, met als doel een duurzame toekomst te waarborgen voor komende generaties.

Declan is te bereiken op declan.vanherwaarden@sweco.nl